ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА САЛВИС ФАРМА (GDPR)

„САЛВИС ФАРМА“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адреса: гр. СОФИЯ, ул. Димитър Пешев №5 или на телефон: +359 2 9732299.

„САЛВИС ФАРМА“ ООД се ангажира да спазва приложимите закони за защита на личните данни в това число, но не само, Общ регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

 „САЛВИС ФАРМА“ ООД зачита неприкосновеността на личния живот на своите служители и контрагенти, като в максимална степен защитава личните им данни при обработване.

„САЛВИС ФАРМА“ ООД е предприела необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни.

„САЛВИС ФАРМА“ ООД обработва само надлежно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели:

 • Индивидуализиране на субектите на данните при встъпването им в трудови и граждански правоотношения с Администратора, изпълнение на законовите и договорните задължения на Администратора, произтичащи от неговото качество на работодател/ възложител;
 •  Сключване и изпълнение на задълженията по сключени от Администратора договори, свързани с неговата дейност;
 • Контрол на пропускателния режим на територията на Администратора;
 • Изпълнение на нормативни задължения на Администратора, свързани с упражняваната от него дейност;

Такива задължения, например са:

 • Да съхранява документация за покупките и/или продажбите на всички лекарствени продукти;
 • За водене на отчет на всички лица, получили мостри от лекарствен продукт;
 • Да притежава система за блокиране и изтегляне на лекарствените продукти, медициснки изделия и хранителни добавки, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
 • За проследяване на лекарствена безопасност

Те могат да включват следното:

 • Съобщаване на нежелано събитие, подаване на рекламации или оплаквания в качеството;
 • Попълване на талони за получени мостри

Дружеството обработва лични данни и въз основа на съгласие – чл.6, т.1, б „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на данни)

Обработването на личните  данни може да има за цел  планиране на нашите услуги и взаимодействия с нашите клиенти.

Те могат да включват следното:

 • Идентифициране на темите, които мислим, че могат да бъдат от интерес за тях и извършване на маркетингови дейности, включително изпращане на маркетинг комуникации, ако са предоставили съгласието си (когато се изисква по закон);
 • Предоставяне информация за нашите инициативи, терапевтични области и информация за безопасност;
 • Предоставяне на информация и регистрация на събития, организирани от нас;
 • Отговаряне на искане за информация, мостри на продукти или поръчки за наши продукти (когато и както е позволено от закона);
 • Предоставяне на достъп до наши ресурси, вкл. обучителни презентации и материали съответствие с приложимите закони и регулации;
 • Провеждане на инициативи съвместно с наши клиенти
 • Идентифициране и ангажиране на научни експерти и лидери;

Други цели, изискващи обработването на лични данни от Администратора, като във всеки случай Администраторът е длъжен да установи наличието на основание за обработването по смисъла на чл. 6 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Личните данни, които „„САЛВИС ФАРМА“ ООД събира и обработва следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.

„САЛВИС ФАРМА“ ООД съхранява и обработва събраните лични данни за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни са били събрани.

„САЛВИС ФАРМА“ ООД спазва общата забрана на обработване на специални категории лични данни, като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Когато се налага за постигането на целите по обработването „САЛВИС ФАРМА“ ООД да обработва чувствителни лични данни, това ще бъде извършвано при стриктно спазване на законовите изисквания.

Субектите, чиито лични данни обработва „САЛВИС ФАРМА“ ООД, имат следните права:

 • Право на информация за личните им данни, обработвани от „САЛВИС ФАРМА“ ООД
 • Право на достъп до личните им данни, обработвани от „САЛВИС ФАРМА“ ООД;
 • Право на коригиране на неточни лични данни, обработвани от „САЛВИС ФАРМА“ ООД;
 • Право на изтриване на личните данни („право да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването на личните им данни;
 • Право на преносимост на личните им данни.

 Изброените по-горе права субектите на лични данни могат да упражнят като:

Изпратят лично или чрез упълномощено лице заявление до адрес: гр. София, ул. Д. Пешев №5 до координатора по защита на личните данни при „САЛВИС ФАРМА“ ООД.

 • Изпратят лично или чрез упълномощено лице заявление на електронен адрес salvis.office@salvis-bg.com. Заявлението следва да бъде подписано по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис

„САЛВИС ФАРМА“ ООД може да предоставя лични данни, ако и доколкото е необходимо на трети страни:

 • за постигане на целите, за които са събрани съответните категории лични данни;
 • при спазване на законово задължение;
 • за защита правата и безопасността на „САЛВИС ФАРМА“ ООД, наши служители и контрагенти.

В случай на нарушаване на правата на субектите всеки един от тях има право на защита, която  може да реализира, като:

 • сезира Комисия за защита на личните данни;
 • обжалва действия и актове на администратора на лични данни по съдебен ред пред съответния Административен съд или Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

 

Информация за поверителност и защита на личните данни на Салвис Фарма ООД

Информация за дружеството

„Салвис Фарма“ ООД („Дружеството“ или „Администраторът“), регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121548403, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, р-н Искър, ул. „Димитър Пешев“ № 5.

Ние, ценим Вашата поверителност и се грижим за начина, по който Вашите лични данни се обработват. С настоящото имаме за цел да ви информираме за начина, по който събираме, използваме и съхраняваме вашите данни. Салвис Фарма ООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване на поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерагламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите данни. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателства.

1.        Каква информация събираме за Вас

Личната информация, която събираме за Вас включва:

 • Вашето име;
 • Имейл адрес и пощенски адрес;
 • Телефонен номер/Факс;
 • Дата на раждане/Възраст;
 • Пол;
 • Вашите професионални данни (като например длъжност/ наименование на лечебното заведение/ медицинска специалност/ месторабота/ служебен телефон и имейл адрес);
  • Материално отговорно лице (за юридическите лица).

 2.        За какви цели обработваме Вашите лични данни и какво е основанието за предоставянето им

 2.1.    Дружеството обработва личните Ви данни  за сключване и изпълнение на договор, както и за легитимни интереси на администратора – чл.6, т.1, б „б“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на данни)

Дружеството обработва личните Ви данни, посочени по-горе:

а) за да Ви предоставим услуги по съхранение, дистрибуция, промоция на предлагани от него продукти;

б) за да изпълняваме договорните си задължения, а също така и за защита на правата ни, произтичащи от други договори, които сключваме с Вас;

в) за да Ви информираме за нашите продукти и услуги, включително предоставяне на медицинска информация;

г) за да ръководим бизнеса си и да управляваме взаимодействията си с Вас както офлайн (например срещи с нашите търговски представители) и онлайн (например чрез имейли и уебсайтове);

2.2.    Дружеството обработва личните Ви данни за спазване на свои законови задължения – чл.6, т.1, б „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на данни)

Такива задължения, например са:

 • Да съхранява документация за покупките и/или продажбите на всички лекарствени продукти;
 • За водене на отчет на всички лица, получили мостри от лекарствен продукт;
 • Да притежава система за блокиране и изтегляне на лекарствените продукти, медициснки изделия и хранителни добавки, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
 • За проследяване на лекарствена безопасност

Те могат да включват следното:

 • Съобщаване на нежелано събитие, подаване на рекламации или оплаквания в качеството;
 • Попълване на талони за получени мостри

2.3.    Дружеството обработва личните Ви данни и въз основа на Вашето съгласие – чл.6, т.1, б „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на данни)

Обработването на личните Ви данни може да има за цел да научим за професионалната Ви практика, мнения, интереси и предпочитания (например, чрез анализ на данните), за да може да персонализираме нашите услуги и взаимодействия с Вас.

Те могат да включват следното:

 • Идентифициране на темите, които мислим, че могат да бъдат от интерес за Вас и извършване на маркетингови дейности, включително изпращане на маркетинг комуникации, ако сте предоставили съгласието си (когато се изисква по закон);
 • Да ви предоставяме информация за нашите инициативи, терапевтични области и информация за безопасност;
 • Предоставяне на информация и регистрация на събития, организирани от нас;
 • Отговаряне на Ваше искане за информация, мостри на продукти или поръчки за наши продукти (когато и както е позволено от закона);
 • Да ви предоставяме достъп до наши ресурси, вкл. обучителни презентации и материали в съответствие с приложимите закони и регулации;
 • Провеждане на инициативи съвместно с Вас, например, участия на научни събития и програми
 • Други цели, за които можем да ви уведомяваме.

Предоставените от Вас лични данни няма да послужат за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3.        Как и на кого разкриваме вашите лични данни

Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да бъдем сигурни, че необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни са налице и са на необходимото ниво, така че да гарантират сигурността им.

Ваши лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, изпълнение на договорни/законови задължения или за защита на наши легитимни интереси съобразно приложимото законодателство.

Ваши лични данни могат да бъдат разкрити на трети лица:

 • Държавни и общински институции;
 • Доставчици, които ни предоставят технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), включително за създаване и поддържане на системи;
 • Изпълнителна агенция по лекарствата

 4.        Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Възнамеряваме да пазим Вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на лични данни, не по-дълго отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство относно минимални периоди за съхранние и/или за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Ако Ви е необходима допълнителна информация колко време съхраняваме личните Ви данни, свържете се с нас на имейл адрес salvis.office@salvis-bg.com.

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, тези данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичане на този период. В тези случай ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнение на наши легитимни интереси (вкл. такива на трети лица).

5.        Какви са Вашите права и какъв е редът за упражняването им

5.1.    Право на достъп:

Вие имате право да поискате от нас:

 • Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват;
 • Информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се рзкриват;
 • Предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни;
 • Информация за правото Ви в предвидените от закона случаи да изискате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас или да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали Ваши лични данни са обект на автоматизирано обработване.

 5.2.    Право да оттеглите съгласието си:

Вие имате право в случая, когато Ваши данни се обработват въз основа на Вашето съгласие по т.2.3. от настоящия документ, да оттеглите съгласието си по всяко време, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

5.3.    Право на корекция и право на изтриване:

а) Вие имате право, в случай че оттеглите своето съгласие по предходната т.5.2. от настоящия документ, или в случай че Вашите данни са били обработвани незаконосъобразно или повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани, да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно забавяне;

б) Вие имате право, в случай че данните, които обработваме, са непълни и/или грешни, по всяко време да поискате да заличим или коригираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

В горните случаи, Вие имате право да поискате да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване или коригиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

5.4.    Право на възражение:

При наличие на законово основание за това, Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни. В случай, че възражението Ви е основателно, Вашите лични данни няма повече да бъдат обработвани.

5.5.    Право на ограничаване на обработването:

Вие можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, в случай че:

 • Оспорвате верността на данните, в срок, в който ни позволява да проверим точността им,
 • Обработването на данните е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
 • Повече нямаме нужда от тези данни (за целта, за която са събрани), но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали законните ни основания имат преумущество пред Вашите интереси.

 5.6.    Право на преносимост на данни:

Вие имате право да поискате при определени обстоятелства да предадем личните Ви данни на Вас или на други лица.

5.7.    Право на жалба

В случай, че имате причина да считате, че е налице нарушение от наша страна при обработването на Вашите лични данни, Ви молим да се обърнете към Дружеството чрез електронна поща salvis.office@salvis-bg.com. Независимо от това, при всяко положение Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни (www.kzld.bg), пред регулатрен орган в рамките на Европейския съюз, или да се обърнете към съда.